விருதுகள்

Which country has lost the most fifa world cup finals ?

which country has lost the most fifa world cup finals ? Germany had lost the world cup finals most times and are the runner-ups in 1966, 1982, 1986 and 2002

Which country received the most red cards in the FIFA world cup history?

Which country received the most red cards in football world cup history ? Brazil has received the most red cards in FIFA World

Which country has won the fifa world cup in 1998 ?

which country won the football world cup in1998 ? France won the F.I.F.A world cup in 1998 at match held at France.

which country has won the fifa world cup most ?

which country has won the football world cup most ? Brazil has won the most FIFA World Cups: 5 (in 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002)

அருச்சுனா விருது எதற்காக‌ வழங்கப்படுகிறது

அருச்சுனா விருது, தேசிய அளவில் விளையாட்டுத் துறைகளில் சிறந்த சாதனைகளைப் படைக்கும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

Subscribe to விருதுகள்