இந்தியாவில் உள்ள அணைகள்

அணைகளால் உருவாக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்கள் ஆனது நீர்ப்பாசனத்தை அடக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் தொழில் நுட்பம், மீன்வளர்ப்பு, மின்சாரம் மற்றும் கடற்படை போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு நீர் வழங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுகிறது.

இந்தியாவின் அணைகள் பட்டியல்

அணை பெயர் மாநிலம் நதி
நிஸாம் சாகர் அணை தெலுங்கானா மஞ்சீரா நதி
சோமசிலா அணை ஆந்திரப் பிரதேசம் பென்னர் நதி
ஸ்ரீசைலம் அணை ஆந்திரப் பிரதேசம் கிருஷ்ணா நதி
சிங்கூர் அணை தெலுங்கானா மஞ்சீரா நதி
உக்கி அணை குஜராத் தப்தி நதி
தரோய் அணை குஜராத் சபர்மதி நதி
கடனா அணை குஜராத் மஹி நதி
தந்தவாடா அணை குஜராத் பனாஸ் நதி
பாண்டோ அணை ஹிமாச்சல பிரதேசம் பீஸ் நதி
பக்ரா நங்கல் அணை ஹிமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாப் பார்டர் சட்லஜ் ஆறு
நாத ஜகரி அணை ஹிமாச்சல பிரதேசம் சட்லுஜ் நதி
சாமரா அணை ஹிமாச்சல பிரதேசம் ரவி நதி
பகலிஹார் அணை ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் செனாப் நதி
தும்ஹார் நீர்மின் அணை ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் சிந்து நதி
உரிய நீர்மட்டியல் அணை ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஜீலம் ஆறு
மைத்ன் அணை ஜார்கண்ட் பகரர் நதி
சண்டில் அணை ஜார்கண்ட் ஸ்வர்ணரேகா நதி
பஞ்செட் அணை ஜார்கண்ட் தாமோதர் நதி
துங்கா பத்ரா அணை கர்நாடகம் துங்கபத்ர நதி
லிங்கநாதகி அணை கர்நாடகம் சரவண நதி
காத்ரா அணை கர்நாடகம் காலின்டி ஆறு
ஆலமட்டி அணை கர்நாடகம் கிருஷ்ணா நதி
சுபா அணை கர்நாடகம் காளினாடி அல்லது காளி நதி
கிருஷ்ணா ராஜா சேகர அணை கர்நாடகம் காவேரி ஆறு
ஹராங்கி அணை கர்நாடகம் ஹரங்கி நதி
நாராயண்புர் அணை கர்நாடகம் கிருஷ்ணா நதி
கொடசல்லி அணை கர்நாடகம் காளி நதி
மலம்புழா அணை கேரளா மலம்புழா நதி
பீச்சி அணை கேரளா மணலி ஆறு
இடுக்கி அணை கேரளா பெரியார் நதி
குண்டல அணை கேரளா குண்டலா ஏரி
பரம்பிக்குளம் அணை கேரளா பரம்பிக்குளம் நதி
வால்யார் அணை கேரளா வால்யார் நதி
முல்லைப்பெரியாறு அணை கேரளா பெரியார் நதி
நெய்யார் அணை கேரளா நெய்யார் நதி
ராஜ்காட் அணை உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச எல்லை பெட்வா நதி
பர்னா அணை மத்தியப் பிரதேசம் பர்னா நதி
பார்கி அணை மத்தியப் பிரதேசம் நர்மதா நதி
பன்சாகர் அணை மத்தியப் பிரதேசம் சோன் ரிவர்
காந்தி சாகர் அணை மத்தியப் பிரதேசம் சம்பல் ஆறு
யெல்டிரி அணை மகாராஷ்டிரா புர்னா நதி
உஜானி அணை மகாராஷ்டிரா பீமா ஆறு
பாவ்னா அணை மகாராஷ்டிரா மாவால் நதி
முல்ஷி அணை மகாராஷ்டிரா முலா ரிவர்
கொய்னா அணை மகாராஷ்டிரா கொய்னா நதி
ஜெயக்குவாடி அணை மகாராஷ்டிரா கோதாவரி நதி
பாட்சா அணை மகாராஷ்டிரா பாட்சா நதி
வில்சன் அணை மகாராஷ்டிரா ப்ரவர நதி
தானா அணை மகாராஷ்டிரா தானா ஆறு
பான்ஷெட் அணை மகாராஷ்டிரா அம்பீ ஆறு
முலா அணை மகாராஷ்டிரா முலா நதி
கொல்கொடி அணை மகாராஷ்டிரா வசிஷ்டி நதி
கிர்னா அணை மகாராஷ்டிரா ஜிரானா நதி
வைடர்ணா அணை மகாராஷ்டிரா வைதர்ணா நதி
ராதாரகரி அணை தெலுங்கானா போகாவதி நதி
லோயர் நாயர் அணை தெலுங்கானா மேனீர் நதி
மத்திய மானேர் அணை தெலுங்கானா மானர் நதி மற்றும் எஸ்.ஆர்.சி வெள்ளம் பாய்வு கால்வாய்
மேல் மேனீர் அணை தெலுங்கானா மேனியர் நதி மற்றும் குட்லீர் நதி
கதாக்குவாலா அணை மகாராஷ்டிரா முத்தா நதி
கங்கபூர் அணை மகாராஷ்டிரா கோதாவரி நதி
ஜலப்புத் அணை ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா பார்டர் மச்ச்கண்ட் நதி
இட்ராவதி அணை ஒடிசா இந்திரவிதி ஆறு
ஹிராகுட் அணை ஒடிசா மகாநதி நதி
வைகை அணை தமிழ்நாடு வைகை ஆறு
பெருஞ்சானி அணை தமிழ்நாடு பரலயர் நதி
மேட்டூர் அணை தமிழ்நாடு காவேரி ஆறு
அமராவதி அணை தமிழ்நாடு அமராவதி நதி
மணிமுத்தர் அணை தமிழ்நாடு மணிமுத்தூர் நதி
பேச்சிப்பாறை அணை தமிழ்நாடு கோடையார் நதி
ரிஹான் அணை உத்திரப்பிரதேசம் ரிஹான் நதி
டெஹ்ரி அணை உத்தரகண்ட் பக்ராயி நதி
டூலி கங்கா அணை உத்தரகண்ட் டூலி கங்கா நதி