காளான் மற்றும் இதர‌ பூஞ்சைகள் வளர்த்தல் முறையின் பெயர் என்ன? | Tamil GK

English
Cultivation of mushrooms and other fungi is called? or termed as?

Tamil காளான் மற்றும் இதர‌ பூஞ்சைகள் வளர்த்தல் முறையின் பெயர் என்ன?

Fungiculture. ஃபங்கைகல்ச்சர்

Fungiculture. ஃபங்கைகல்ச்சர்

காளான் மற்றும் இதர‌ பூஞ்சைகள் வளர்த்தல் முறையின் பெயர் ஃபங்கைகல்ச்சர் (Fungiculture) எனப்படுகிறது. Cultivation of mushrooms and other fungi is called Fungiculture.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்