கடல் பயண‌த்தில் நேரத்தை துல்லியமாக‌ அள‌க்க‌ உதவும் கருவி | Tamil GK

English
A device for measuring time accurately during sea journey

Tamil கடல் பயண‌த்தில் நேரத்தை துல்லியமாக‌ அள‌க்க‌ உதவும் கருவி

குரோனோமீட்டர். Chronometer

குரோனோமீட்டர். Chronometer

.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்