English
The first Chief Justice of Supreme Court ?

Tamil உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யார்?

நீதிபதி ஹிராலா ஜே. கானியா. Justice Hirala J. Kania

நீதிபதி ஹிராலா ஜே. கானியா. Justice Hirala J. Kania

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்