இந்தியாவில் முதன்முதலில் கார் தயாரித்த நிறுவனம் எது? | Tamil GK

English
First company to manufacture cars in India ?

Tamil இந்தியாவில் முதன்முதலில் கார் தயாரித்த நிறுவனம் எது?

பேபி ஹிந்துஸ்தான். Baby Hindustan.

பேபி ஹிந்துஸ்தான். Baby Hindustan.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்