English

Tamil Psychoanalysis

உளவியல் மற்றும் உளவியற் சிகிச்சை முறையாகும்

set of psychological and psychotherapeutic theories and associated techniques

உளநிலைப் பகுப்பாய்வு என்பது ஆஸ்திரிய(Austria) நரம்பியலாளரான‌ சிக்மண்ட் பிராய்ட் (Sigmund Freud) உருவாக்கிய உளவியல் மற்றும் உளவியற் சிகிச்சை முறையாகும். உளநிலைப் பகுப்பாய்வு பல பகுதிகளிலும் வளர்ச்சியுற்று, விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி, விரிவடைந்து காணப்படுகின்றது. பிராய்ட்ன் சக‌ ஊழியர்களும் மற்றும் சில மாணவர்களும் இதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர்.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்