ஒரு கோளத்தின் பரப்பளவு மற்றும் கொள்ளளவுதனை எப்படி கணக்கிடுவது | Tamil GK

English

Tamil ஒரு கோளத்தின் பரப்பளவு மற்றும் கொள்ளளவுதனை எப்படி கணக்கிடுவது


குறிப்பு
A- Area
V- Volume

கோளத்தின் பரப்பளவு

Surface Area of Sphere

A = 4π r2

கோளத்தின் கொள்ளளவு

Volume of Sphere

V = 4/3 π r3

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்