எந்த‌ ஆண்டில் அலெக்ஸாண்டர் இந்தியா மீது படையெடுத்தார் | Tamil GK

English

Tamil எந்த‌ ஆண்டில் அலெக்ஸாண்டர் இந்தியா மீது படையெடுத்தார்

326 கி.மு.

326 கி.மு. வில் அலெக்ஸாண்டர் இந்தியா மீது படையெடுத்தார். Alexander invaded India in 326 BC

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்