இந்தியாவின் மிக உயரமான‌ மலை உச்சி எது ? | Tamil GK

English
Highest Mountain Peak in India?

Tamil இந்தியாவின் மிக உயரமான‌ மலை உச்சி எது ?

காட்வின் ஆஸ்டின். Godwin Austin (k2)

காட்வின் ஆஸ்டின். Godwin Austin (k2)

Godwin Austin is the highest mountain peak in India.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்