திருமணத்தின் போது கஸ்தூர்பா காந்தியின் வயது ? | Tamil GK

English
How Old was Kasturba Gandhi when she married ?

Tamil திருமணத்தின் போது கஸ்தூர்பா காந்தியின் வயது ?

13 Years Old. 13 வயது

Age of kasturba gandhi at marriage : Age :13

Both the bride (Kasthurba Gandhi) and the bridegroom (Mohandas KaramChand Gandhi) were of the same age, 13. Kasturba Gandhi was born to a prosperous businessman Gokuladas Makharji of Porbandar on April 11, 1869. She got married to Mohandas Gandhi, when she was just thirteen years old. At the time of her marriage, Kasturba was an absolute illiterate. Gandhi taught her how to read and write.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்