பூட்டான் எல்லையில் உள்ள‌ இந்திய‌ மாநிலங்கள் எவை? | Tamil GK

English
Indian states bordering Bhutan

Tamil பூட்டான் எல்லையில் உள்ள‌ இந்திய‌ மாநிலங்கள் எவை?

en West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assamta மேற்கு வங்காளம், சிக்கிம், அருணாச்சல் பிரதேசம், அசாம்

மேற்கு வங்காளம், சிக்கிம், அருணாச்சல் பிரதேசம், அசாம் . West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam

The Indian states that borders Bhutan are West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்