இந்தியாவின் முதல் தேசிய‌ பூங்கா எது ? | Tamil GK

English
India's first National Park?

Tamil இந்தியாவின் முதல் தேசிய‌ பூங்கா எது ?

கார்பட் பூங்கா . Corbett National Park

கார்பட் பூங்கா, 1935ல் (முன்னதாக‌ ஹெய்லி தேசிய‌ பூங்காவென‌ அறியப்பட்டது). Corbett National Park in 1935 (formerlyHailey National Park ).

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்