ஷோலபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Sholapur (Maharashtra)

Tamil ஷோலபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cotton textiles, பருத்தி நூல்கள்

Cotton textiles, பருத்தி நூல்கள்

ஷோலபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cotton textiles, பருத்தி நூல்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்