சியால்காட் (பாகிஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Sialkot (Pakistan)

Tamil சியால்காட் (பாகிஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Sports Goods, விளையாட்டு பொருட்கள்

Sports Goods, விளையாட்டு பொருட்கள்

சியால்காட் (பாகிஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Sports Goods, விளையாட்டு பொருட்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்