தாராபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Tarapur (Maharashtra)

Tamil தாராபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

தாராபூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்