திருச்சிராப்பள்ளி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Tiruchirapalli (Tamil Nadu)

Tamil திருச்சிராப்பள்ளி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cigar, சுருட்டு

Cigar, சுருட்டு

திருச்சிராப்பள்ளி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cigar, சுருட்டு

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்