டிராம்பே (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Trombay (Maharashtra)

Tamil டிராம்பே (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Atomic Reactors, Fertilizers, oil refineries, Uranium Thorium Factory, அணு உலைகள், உரங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், யுரேனியம் தோரியம் தொழிற்சாலை

Atomic Reactors, Fertilizers, oil refineries, Uranium Thorium Factory, அணு உலைகள், உரங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், யுரேனியம் தோரியம் தொழிற்சாலை

டிராம்பே (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Atomic Reactors, Fertilizers, oil refineries, Uranium Thorium Factory, அணு உலைகள், உரங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், யுரேனியம் தோரியம் தொழிற்சாலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்