வாரணாசி- (உத்தரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Varanasi- (UtterPradesh)

Tamil வாரணாசி- (உத்தரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Rail Engines And Sari Industries, ரயில் எஞ்சின்கள் மற்றும் சேரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்

Rail Engines And Sari Industries, ரயில் எஞ்சின்கள் மற்றும் சேரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்

வாரணாசி- (உத்தரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Rail Engines And Sari Industries, ரயில் எஞ்சின்கள் மற்றும் சேரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்