வெனிஸ் (இத்தாலி) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Venice (Italy)

Tamil வெனிஸ் (இத்தாலி) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Ship-building, கப்பல் கட்டுமானம்

Ship-building, கப்பல் கட்டுமானம்

வெனிஸ் (இத்தாலி) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Ship-building, கப்பல் கட்டுமானம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்