விஜய்புர் (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Vijaypur (Madhya Pradesh)

Tamil விஜய்புர் (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Fertilizers, உரங்கள்

Fertilizers, உரங்கள்

விஜய்புர் (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Fertilizers, உரங்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்