திரவங்களின் ஒப்படர்த்தி தன்மையை அறிய‌ பயன்படும் கருவி | Tamil GK

English
An instrument used to measure the specific gravity (or relative density) of liquids

Tamil திரவங்களின் ஒப்படர்த்தி தன்மையை அறிய‌ பயன்படும் கருவி

ஹைட்ரோ மீட்டர். Hydrometer

ஹைட்ரோ மீட்டர். Hydrometer.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்