மாலுமிகள் திசை அறிய‌ பய‌ன்படும் கருவி | Tamil GK

English
Instrument used to show direction for sea sailors

Tamil மாலுமிகள் திசை அறிய‌ பய‌ன்படும் கருவி

மெரைனர்ஸ் காம்பஸ். Mariners Compass

மெரைனர்ஸ் காம்பஸ். Mariners Compass

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்