இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையம் என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
Iyarkai inpa vaazhvu nilayam

Tamil இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையம் என அறியப்படும் நூல்

en Silappatikaram ta சிலப்பதிகாரம் /மணிமேகலை

Silappatikaram. சிலப்பதிகாரம் /மணிமேகலை

இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையம் என அறியப்படும் நூல் - en ta சிலப்பதிகாரம் /மணிமேகலை

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்