கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்,ஆசிரியர் யார்? | Tamil GK

English
Kanni kalanthaan karuthil nirainthaan - what is the name of author and book for these lines?

Tamil கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்,ஆசிரியர் யார்?

en ta திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்

en ta திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்

கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்,ஆசிரியர் யார்? - en ta திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்