மத்தியதரைக்கடலின் முக்கிய என குறிப்பிடப்படுவது எது ? | Tamil GK

English
Key of the Mediterranean is the Geographical surname for ?

Tamil மத்தியதரைக்கடலின் முக்கிய என குறிப்பிடப்படுவது எது ?

Gibralter, ஜிப்ரால்டர்

Gibralter, ஜிப்ரால்டர்

மத்தியதரைக்கடலின் முக்கிய என குறிப்பிடப்படுவது எது ? - Gibralter, ஜிப்ரால்டர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்