பூமியின் நில‌ ப‌ரப்பளவு : Facts About Earth | Objective GK

English
Land area of Earth

Tamil பூமியின் நில‌ ப‌ரப்பளவு

en 29.2% of the total surface areata மொத்த‌ மேற்பரப்பள‌வில் 29.2 சதவீதம்

29.2% of the total surface area. மொத்த‌ மேற்பரப்பள‌வில் 29.2 சதவீதம்

The Fact about Land area of Earth is 29.2% of the total surface area which is 510 million sq.km. மொத்த‌ மேற்பரப்பள‌வில் 29.2 சதவீதம் (மொத்த‌ மேற்பரப்பு : 510 மில்லியன் sq.km)

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்