மேப்பிள் இலை நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ? | Tamil GK

English
Land of Maple Leaf is the Geographical surname for ?

Tamil மேப்பிள் இலை நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ?

Canada, கனடா

Canada, கனடா

மேப்பிள் இலை நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ? - Canada, கனடா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்