இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சியின் விளைவாகத் தோன்றிய மொழி எது? | Tamil GK

English
Language formed because of Muslim Rule in India?

Tamil இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சியின் விளைவாகத் தோன்றிய மொழி எது?

உருது. Urdu.

உருது. Urdu.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்