முப்பெறு அறநூல்கள் என்ன என்ன? | Tamil GK

English
Largest Three Ethics Of Tamil Literature are

Tamil முப்பெறு அறநூல்கள் என்ன என்ன?

en ta திருக்குறள்,நாலடியார்,பழமொழி நானூறு

en ta திருக்குறள்,நாலடியார்,பழமொழி நானூறு

முப்பெறு அறநூல்கள் என்ன என்ன? - en ta திருக்குறள்,நாலடியார்,பழமொழி நானூறு

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்