கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட‌ பயன்படும் கோடு | Tamil GK

English
Line that indicates the ships level in seawater

Tamil கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட‌ பயன்படும் கோடு

பிலிம்சால் கோடு. Plimsoll line.

பிலிம்சால் கோடு. Plimsoll line.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்