அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் | Tamil GK

English
A liquid consisting mainly of acetic acid (CH3COOH)

Tamil அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல்

வினிகர். Vinegar

வினிகர். Vinegar

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்