பதினெட்டு உறுப்புகளை பாடப்பெற்ற நூல் | Objective GK

English
Literature for Eighteen Organs
Tamil பதினெட்டு உறுப்புகளை பாடப்பெற்ற நூல்

en Kalambakam ta கலம்பகம்

Kalambakam. கலம்பகம்

பதினெட்டு உறுப்புகளை பாடப்பெற்ற நூல் - கலம்பகம்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்