பாவைப்பாட்டு என அறியப்படும் நூல் | Objective GK

English
Paavai paattu
Tamil பாவைப்பாட்டு என அறியப்படும் நூல்

en Thiruppavai ta திருப்பாவை

Thiruppavai. திருப்பாவை

பாவைப்பாட்டு என அறியப்படும் நூல் - en ta திருப்பாவை

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்