புலன் எனும் சிற்றிலக்கிய வகை | Tamil GK

English
Pulan-sittilakkiyam

Tamil புலன் எனும் சிற்றிலக்கிய வகை

en ta பள்ளு

en ta பள்ளு

புலன் எனும் சிற்றிலக்கிய வகை - en ta பள்ளு

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்