மஞ்சள் ஆறு என அழைக்கப்படும் ஆறு ? | Tamil GK

English
River called Yellow river?

Tamil மஞ்சள் ஆறு என அழைக்கப்படும் ஆறு ?

en Huang Heta ஹோவாங்கோ ஆறு

ஹோவாங்கோ ஆறு. Huang He

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்