தமிழ்வேதம், சைவ வேதம், தெய்வத்தன்மை கொண்ட அழகிய வாய்மொழி என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
Saiva Vedham

Tamil தமிழ்வேதம், சைவ வேதம், தெய்வத்தன்மை கொண்ட அழகிய வாய்மொழி என அறியப்படும் நூல்

en ta திருவாசகம்

en ta திருவாசகம்

தமிழ்வேதம், சைவ வேதம், தெய்வத்தன்மை கொண்ட அழகிய வாய்மொழி என அறியப்படும் நூல் - en ta திருவாசகம்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்