English
Smallest state (population) in India

Tamil இந்தியாவில் சிறிய மாநிலம் (மக்கள் தொகை) எது ?

enSikkimta சிக்கிம்

Sikkim,சிக்கிம்

இந்தியாவில் சிறிய மாநிலம் (மக்கள் தொகை) எது ? - Sikkim,சிக்கிம்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்