இந்தியாவில் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது | Tamil GK

English
Tamil Nadu ranks this position in India's Software exports?

Tamil இந்தியாவில் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது

Second Place. இரண்டாவது இடம்

Second Place. இரண்டாவது இடம்

இந்தியாவில் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. Tamil Nadu ranks second place in India's Software exports

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்