திருத்தொண்டர் புராணம், வழிநூல்,திருத்தொண்டர் மாக்கதை, அறுபத்து மூவர் புராணம் என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
Thiruthondar Puranam, Arupathu Moovar Puranam

Tamil திருத்தொண்டர் புராணம், வழிநூல்,திருத்தொண்டர் மாக்கதை, அறுபத்து மூவர் புராணம் என அறியப்படும் நூல்

en ta பெரிய புராணம்

en ta பெரிய புராணம்

திருத்தொண்டர் புராணம், வழிநூல்,திருத்தொண்டர் மாக்கதை, அறுபத்து
மூவர் புராணம் என அறியப்படும் நூல் - en ta பெரிய புராணம்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்