வேளாண்வேதம், நாலடி நானூறு,குட்டித் திருக்குறள் என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
Velan vetham, Naladi naanuuru

Tamil வேளாண்வேதம், நாலடி நானூறு,குட்டித் திருக்குறள் என அறியப்படும் நூல்

en ta நாலடியார்

en ta நாலடியார்

வேளாண்வேதம், நாலடி நானூறு,குட்டித் திருக்குறள் என அறியப்படும் நூல் - en ta நாலடியார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்