திருக்குறளுக்கு அடுத்தாக போற்றப்படும் நீதி நூல் என்ன? | Tamil GK

English
What is the Justice Book next to Thirukkural?

Tamil திருக்குறளுக்கு அடுத்தாக போற்றப்படும் நீதி நூல் என்ன?

en ta நாலடியார்

en ta நாலடியார்

திருக்குறளுக்கு அடுத்தாக போற்றப்படும் நீதி நூல் என்ன? - en ta நாலடியார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்