அமெரிக்கா நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Tamil GK

English
What is the National Flower Of America?

Tamil அமெரிக்கா நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

ஸ்வர்ணரோஜா. Golden Rose.

ஸ்வர்ணரோஜா. Golden Rose.

அமெரிக்க நாட்டின் தேசிய மலர் ஸ்வர்ணரோஜா. Golden Rose is the National Flower Of America.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்