எகிப்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Objective GK

English
What is the National Flower Of Egypt?
Tamil எகிப்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

தாமரை. Lotus

தாமரை. Lotus

எகிப்து நாட்டின் தேசிய மலர் தாமரை (வெள்ளை) ஆகும். The pure white Egyptian Lotus Flower is the National Flower Of Egypt.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்