ஜெர்மனி நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Objective GK

English
What is the National Flower Of Germany?
Tamil ஜெர்மனி நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

சோளப்பூ. Cornflower

சோளப்பூ. Cornflower

ஜெர்மனி நாட்டின் தேசிய மலர் சோளப்பூ ஆகும். Cornflower is the National Flower Of Germany.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்