ஹங்கேரி நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Objective GK

English
What is the National Flower Of Hungary?
Tamil ஹங்கேரி நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

பூவரசம்பூ. Tulip

பூவரசம்பூ. Tulip

ஹங்கேரி நாட்டின் தேசிய மலர் பூவரசம்பூ ஆகும். Tulip is the National Flower Of Hungary.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்