போலந்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Objective GK

English
What is the National Flower Of Poland?
Tamil போலந்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

சோளப்பூ. Cornflower

சோளப்பூ. Cornflower

போலந்து நாட்டின் தேசிய மலர் சோளப்பூ ஆகும். Cornflower is the National Flower Of Poland.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்