ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது? | Tamil GK

English
What is the National Flower Of Scotland?

Tamil ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் தேசிய மலர் எது?

நெருஞ்சிப் பூ. Tribulus terrestris

நெருஞ்சிப் பூ. Tribulus terrestris

ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் தேசிய மலர் சிவந்த‌ நெருஞ்சிப் பூ. Tribulus terrestris is the National Flower Of Scotland.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்