கிழக்கின் ஏதென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Athens of the East?

Tamil கிழக்கின் ஏதென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்?

ta மதுரைen Madurai

மதுரை, Madurai

கிழக்கின் ஏதென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? - மதுரை, Madurai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்