இந்தியாவின் எந்த நகரம் பாஸ்டன் ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Boston of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் பாஸ்டன் ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta அகமதாபாத்en Ahmedabad

அகமதாபாத், Ahmedabad

இந்தியாவின் எந்த நகரம் பாஸ்டன் ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது? - அகமதாபாத், Ahmedabad

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்